วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ และการบูรณาการ จากเนื้อหา 15หน่วยการเรียน ใช้เวลา 16สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 60ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น: