วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่1

วิชา เทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์
1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา ต่อการเรียนการสอน
2ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอน และการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น: