วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ และการบูรณาการ จากเนื้อหา 15หน่วยการเรียน ใช้เวลา 16สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 60ชั่วโมง

บทความที่2

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาการเรียนการสอน
ฝึกปฎิบัติการผลิตสื่อ หลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่1

วิชา เทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์
1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา ต่อการเรียนการสอน
2ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอน และการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน